Actividades

Firma del conveni i inaguració de WIDER-Barcelona

16 septiembre, 2019

– José Ramón Armengol (WIDER-Barcelona Director) Open Letter   [English]   carta_Wider_Eng_Final.pdf 

– 3rd NOTES course Program [English]: Download

 

– José Ramón Armengol (WIDER-Barcelona Director) Open Letter   [English]   carta_Wider_Eng_Final.pdf 

– 3rd NOTES course Program [English]: Download

 

– Carta abierta del Director de WIDER-Barcelona [Español]: carta_abierta_wider2009.pdf

– Programa del 3er Curso NOTES [español]: Descargar

Actualización 21/07:

– Disponibles fotos de las instalaciones de WIDER-Barcelona.

– Disponibles las fotos de la inaguración de WIDER-Barcelona

– Disponibles apariciones en TV y prensa de la inaguración de WIDER-Barcelona.

– Disponible los videos de las intervenciones de las autoridades durante la firma del convenio

Descargar Nota de prensa oficial

Català

Avui dia 20 de juliol de 2009 a la sala d’actes del Hospital Universitari Vall D’Hebron es firma el

CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DE SALUT I EL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES, LA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA (OBRA SOCIAL «LA CAIXA»), L’HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON I LA FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE RECERCA HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON (FIR-HUVH), PER FOMENTAR I PROMOURE LA RECERCA EN CIRURGIA ENDOSCÒPICA I IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ESPECÍFIC I AUTÒNOM DINS L’ESTRUCTURA DE LA FIR-HUVH EN L’ÀMBIT DE LA RECERCA EN CIRURGIA ENDOSCÒPICA.

L’objecte d’aquest Conveni és establir les bases de col•laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Obra Social «la Caixa», l’Hospital Vall d’Hebron i la FIR-HUVH per fomentar i promoure la investigació en cirurgia endoscòpica, així com dur a terme un programa específic propi i autònom dins de l’estructura de la Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d’Hebron (FIR-HUVH) consistent en la creació i desenvolupament d’un Centre de recerca en cirurgia endoscòpica.
Aquest centre rebrà el nom de Centre WIDER-Barcelona (World Institut for Digestive Endoscopy Research in Barcelona) i serà un centre de recerca en cirurgia endoscòpica, experimental i clínica .

Posteriorment es procedeix a la inauguració del nou Servei d’Endoscòpia Digestiva del H.U.V.H de Barcelona,El Conseller D’ECONOMIA I FINANCES Sr Antonio Castells,la Consellera DE salut ,Dra.Marina Geli ,El President DE LA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA (OBRA SOCIAL «LA CAIXA») Excel.lentissim Sr. Isidre Faine’ ,del Director Gerent DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON, Dr. Jose Luis de Sancho, acompanyats Del Dr. Josep Ramon Armengol-Miró,Cap de Servei d’Aparell Digestiu-Endoscopia i Director del Centre WIDER-Barcelona, descubrin una placa commemorativa del Acte;visitant posteriorment les noves instal.lacions.

Barcelona, a 20 de juliol de 2009

 

Castellano

Hoy día 20 de julio de 2009 en la sala de actos del Hospital Universitario Vall D’Hebron se firma
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA, MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y EL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, LA CAIXA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA (OBRA SOCIAL «LA CAIXA»), EL HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON Y LA FUNDACIÓN PRIVADA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL HEBRON (FIR-HUVH), PARA FOMENTAR Y PROMOVER LA INVESTIGACIÓN EN CIRUGÍA ENDOSCÓPICA E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ESPECÍFICO Y AUTÓNOMO EN LA ESTRUCTURA DE LA FIR-HUVH EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN EN CIRUGÍA ENDOSCÓPICA.

El objeto de este Convenio es establecer las bases de colaboración entre la Generalitat de Cataluña, la Obra Social «la Caixa», el Hospital Vall d’Hebron y la FIR-HUVH para fomentar y promover la investigación en cirugía endoscópica, así como llevar a cabo un programa específico propio y autónomo dentro de la estructura de la Fundación Instituto de Investigación Hospital Universitario Vall d’Hebron (FIR-HUVH) consistente en la creación y desarrollo de un Centro de investigación en cirugía endoscópica.
Este centro recibirá el nombre de Centro Wider-Barcelona (World Institut for Digestive Endoscopy Research in Barcelona) y será un centro de investigación en cirugía endoscópica, experimental y clínica.

Posteriormente se procede a la inauguración del nuevo Servicio de Endoscopia Digestiva del HUVH de Barcelona, El Consejero DE ECONOMÍA Y FINANZAS Sr. Antonio Castells, la consejera de Salud, Dra. Marina Geli, El Presidente DE LA CAIXA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA (OBRA SOCIAL «LA CAIXA») Excelentísimo Sr.Isidre Fainé ‘, del Director Gerente DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D’HEBRON, Dr. Jose Luis de Sancho, acompañados Del Dr. Josep Ramon Armengol-Miró, Jefe de Servicio de Aparato Digestivo-Endoscopia y Director del Centro wider-Barcelona, descubrir una placa conmemorativa del Acto; visitando posteriormente las nuevas instalaciones.

Barcelona, 20 de julio de 2009

 

English

Today July 20, 2009 in the hall of the Hospital Universitario Vall d’Hebron is signed the
AGREEMENT BETWEEN the Administration of the Generalitat of Catalonia, THROUGH THE DEPARTMENT OF HEALTH AND THE DEPARTMENT OF ECONOMICS AND FINANCE, LA CAIXA  (Obra Social «la Caixa»), the University Hospital Vall d ‘ HEBRON AND THE PRIVATE FOUNDATION RESEARCH INSTITUTE UNIVERSITY HOSPITAL VALL HEBRON (FIR-HUVH) TO ENCOURAGE AND PROMOTE RESEARCH IN ENDOSCOPIC SURGERY AND IMPLEMENT AN AUTONOMOUS PROGRAM WITHIN THE STRUCTURE OF HUVH-FIR IN THE FIELD OF RESEARCH IN ENDOSCOPIC SURGERY.

The purpose of this Convention is to lay the groundwork for collaboration between the Generalitat of Catalonia, the Obra Social «la Caixa», Hospital Vall d’Hebron and the FIR-HUVH to foster and promote research in endoscopic surgery, as well as to develop a program-specific and autonomous within the structure of the Foundation Research Institute Vall d’Hebron University Hospital (FIR-HUVH) consisting of the creation and development of a research center in endoscopic surgery.
The center will receive the name of Barcelona Center-WIDER (World Institute for Research in Digestive Endoscopy Barcelona) and will become a center for research in endoscopic surgery, both experimental and clinical.

After the inauguration of the new Service of Digestive Endoscopy HUVH of Barcelona, the Minister of Economy and Finance Mr. Antonio Castells, the Minister of Health, Dra.Marina Geli, President of La Caixa  ( Obra Social «la Caixa») , Mr. Excel. Isidre Fainé, the Managing Director of the Vall d’Hebron University Hospital, Dr.Jose Luis Sancho, accompanied by Dr. Josep Ramon Armengol-Miró, Head of Digestive Endoscopy and Director of Wider-Barcelona, will discover a plaque commemorating the event, and after will visit the new facilities.

Barcelona, July 20, 2009

Volver